Tilsynsfører

Vil du hjelpe til med å skape trygge rammer i hjemmet, i samvær mellom barn og deres foreldre eller for barn som bor i fosterhjem. Vi trenger fra tid til annen nye tilsynsførere som kan ta på seg å jobben i en gitt periode

Tilsynsfører i fosterhjem?

 • En tilsynsperson er en person som er oppnevnt fra barneverntjenesten til å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen, blir fulgt opp i fosterhjemmet.
 • Tilsynspersonen skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til fosterhjemsplasseringen og/eller problemer barnet måtte ha i forhold til barneverntjenesten.
 • Tilsynspersonen skal ha en uavhengig rolle i forhold til både fosterforeldre og barneverntjeneste, men skal kunne samarbeide med både fosterhjem og barneverntjeneste.
 • Det er viktig at tilsynspersonen bidrar til å skape et godt forhold mellom barnet og fosterhjemmet.
 • Tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet, men minimum 4 ganger i året. Det skal skrives rapport etter hvert tilsynsbesøk som sendes barneverntjenesten. Tilsynsfører må delta på veiledning og opplæringskurs.

Tilsynsfører i hjemmet eller ved samvær?

 • En tilsynsfører i hjemmet er en person som er oppnevnt fra barneverntjenesten til å føre kontroll med at et barn i en alvorlig situasjon, får tilfredsstillende omsorg i hjemmet.
 • Tilsynspersonen jobber på oppdrag fra barneverntjenesten.
 • Tilsynsfører under samvær er oppnevnt av barnverntjenesten og skal føre kontroll med barnet er ivaretatt og ikke utsettes for fare ved samvær med biologisk familie.

Støtteperson

En støttekontakt hjelper et barn/ungdom til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid. Samværet med en støtteperson gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på. Det at du blir støtteperson kan hjelpe et annet menneske mer enn du aner, samtidig som du selv kan få mange positive opplevelser. 

Du må ha fylt 18 år og være pålitelig, ha en avklart livssituasjon. Har du overskudd å gi av, trygg på deg selv, har evne til samarbeid og kan sette grenser, er dette gjerne noe for deg? 

Barn/ungdom som trenger støtteperson er ulike og derfor er det ønskelig at også støttepersonene er forskjellige.

Hvordan går du frem for å søke?

 • Fyll ut søknad og send oss i posten.
 • Du/dere blir registrert som "søkere" og mottar brev med bekreftelse på registreringen.
 • Samtale hos barneverntjenesten og/eller besøk hjemme hos deg/dere.
 • Så vil du/dere få tilsendt et brev om eventuelt godkjenning. Dette er i utgangspunktet en forhåndsgodkjenning eller generell godkjenning.
 • Du vil da stå på vent til barneverntjenesten har et bestemt barn vi tenker kan "matche" med deg/din familie. I den forbindelse vil du/din familie i så fall være godkjent i forhold til det bestemte barnet.
 • Politiattest må leveres og være tilfredsstillende for at du/dere blir formelt godkjent og et engasjementet kan starte.