Er du bekymret for et barns omsorgssituasjon, bør du kontakte barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer. Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig, muntlig over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym. En melding kan også ha form som en søknad om hjelp.

Privatpersoner er ikke nødt til å oppgi navn når de kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saken anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.

Offentlige myndigheter og yrkesutøvere som har yrkesbestemt taushetsplikt, plikter av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, å gi informasjon til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Mer informasjon finner du på bufdir.no

Hva skjer når jeg kontakter barneverntjenesten med min bekymring?

Du kan drøfte bekymringen med barnevernets mottak, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen. Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barneverntjenesten må beslutte om saken skal tas inn til undersøkelse eller om meldingen skal henlegges i løpet ei uke. Dersom bekymringsmeldingen tas inn i barneverntjenesten til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten hva som skal gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen.

Hva legger barneverntjenesten vekt på?

 • Hensynet til barnets beste skal veie tyngst
 • Barneverntjenesten skal høre og fremme barnets stemme og meninger
 • Barneverntjenesten samarbeider med foreldre for å hjelpe de å bedre mestre sin rolle som omsorgspersoner
 • Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv
 • Rett hjelp til rett tid
 • Åpenhet overfor foreldrene i barnevernsaker
 • Taushetsplikt i barnevernsaker

Greit å vite

 • Du kan alltid drøfte saker med barnevernet anonymt.
 • Barnevernet er avhengig av bekymringsmeldinger utenfra for å kunne hjelpe barn som har det vanskelig.
 • Barneverntjenesten i Sande får rundt 110 slike meldinger hvert år.
 • Barnevernet mener at det nesten alltid er best for barn å bo sammen med foreldrene sine.
 • Barneverntjensten i Sande har inngått et samarbeid med Barnevernproffene om prosjektet ”Mitt liv”. Du kan lese mer om barnevernproffene på www.forandringsfabrikken.no.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Prestegårdsalleén 35, Rådhuset bygg B.

 • Telefon: 33 78 70 00
 • E-post:
 • Betjent mottakstelefon: 91 59 02 93   mandag - fredag 09:00 - 15:00

Barnevernvakta telefon: 32 04 65 00.

 • Åpningstid: kl 17– 01, alle hverdager.
 • Natt til lørdag og søndag kl 17-02