Hvem har stemmerett til stortingsvalget?

Norske statsborgere født 1999 eller tidligere.

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme i Sande?

  1. På rådhuset fra og med 10. august til og med 8. september
  2. På biblioteket fra og med 10. august til og med 8. september

Det er ingen stemmegivning lørdag 9. september.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen i Sande?

Mandag 11. september kl 09.00-21.00 på 4 stemmesteder i Sande.

På valgdagen må du avgi stemme i hjemkommunen, altså den kommunen der du er manntallsført.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?

Ja, så lenge det er i Sande kommune 

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad. Man ringer servicekontoret tlf 33 78 70 00 og oppgir navn, adresse og telefonnummer. Søkeren vil deretter bli kontaktet at våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Fristen for å søke er tirsdag før valget, altså 5. september. Hjemmestemmingen foregår til og med fredag 8. september. 

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen(e) er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra. 

Kan man forhåndsstemme via internett?

Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført i 2015 og 2017. 

Kan man bestille transport til valglokale?

Nei. Sande kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene. 

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved stortingsvalg?

Du kan endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjør du ved å sette ønsket nummer i ruta foran kandidatnavnet. Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å sette kryss i ruta bak kandidatnavnet. Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved sametingsvalg?

Velgeren kan ved valg til Sametinget endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen ved å skrive inn ønsket kandidatnummer foran kandidatenes navn. Velgerens adgang til å rette gjelder kun de fem øverste kandidatene på stemmeseddelen, eller det samlede antallet mandater som skal velges i kretsen, hvis dette tallet overstiger fem.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. Oversikt over partier som stiller liste i Vestfold finner du på fylkeskommunens nettside.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?

Regelen er JA.  Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde. 

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?

Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?

Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?

Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.