Nytt i år er en egen Web utgave av handlingsprogrammet. På «hjem» siden kan du se følgende.

Budsjettet på 1-2-3: veiledning på hvordan dokumentet er bygget opp

Hovedtall: Utvalgte hovedtall for 2018 og 2021

Driftsramme for 2018: Sum netto driftsramme per virksomhet. Ved å trykke på virksomheten ser du budsjett fordelt på kostrafunksjon.

Investeringer i 2018: Her finner du investeringer 2018 per sektor. Ved å klikke på sektoren vil du se investeringsprosjektene. Ved å klikke på det enkelte prosjekt vil du få utfyllende informasjon i form av beskrivelse, ferdigstillelses år, brutto kostnad samt investeringsbeløp i alle de fire årene.

Endring driftsbudsjett: Her finner du endringer fra 2017 fordelt på ulike endringskategorier, blant annet nye tiltak og innsparingstiltak. Ved å klikke på tiltakstype kan du drille deg ned til tiltakene og ved å trykke på tiltaksnavnet kan du få utfyllende informasjon om tiltaket.

Brukerbetaling og satser: Her kan du se satser og gebyrer for 2018, både enkelte statlige satser og foreslåtte kommunale satser for 2018.

Kommunens tjenesteområder: Ved å klikke på sektorkapitlene kan du lese beskrivelse av sektor, utfordringer og strategi, dette vil vi oppnå, KOSTRA analyse, driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.

Ved å trykke på MENY opp til venstre i hovedbildet finner du kapittelinndeling slik det foreligger i dokumentet. Ved å klikke inn på tekstene kan du lese de ulike kapitlene. Under vedlegg ligger Forskriftsrapporter og gebyrer og link til fire uttrykte vedlegg.