Kommunestyret i Sande har vedtatt å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, unntatt verk, bruk og annen næringseiendom.

Sande kommunene har valgt å bruke boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av Skatteetaten som grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. I 2018 brukes verdier fra 2016. Det vil si boligverdien per 31.desember 2016.

Boligeiendommer som har formuesgrunnlag skal ikke takseres. De andre eiendommene blir befart og taksert av takstmenn, (besiktigelsesmenn) som legger frem taksten for sakkyndige nemnd i Sande (Skattetakstnemnda).

Taksten blir utført etter retningslinjer som utarbeides av kommunen, slik at alle eiendommer får en mest mulig ensartet behandling. Takstene skal beregnes på grunnlag av normal markedsverdi.

Klageadgang
Sakkyndige nemnd vedtar takstene som er foreslått fra takstmannene Dersom du er uenig i den taksten, må du klage innen 6 uker. Klagen må gjøres skriftlig etter at takstene er sendt ut til eierne og skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig vil det annonseres i lokalavisene at listene legges ut og fristen begynner å løpe. Det vil skje i sommer.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås av eiendomsskattekontoret, slik at eventuelle feil kan rettes. Den sakkyndige nemnda vurder klagene. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til den sakkyndige ankenemnd (overskattetakstnemnda). Denne vurderingen er endelig og kan bare overprøves av domstolene. Skjema for å klage på takst.

For de eiendommen som har formuesgrunnlag (boligverdi) må du klage til Skatteetaten (ligningskontoret). Her kan du lese mer om hvordan du kan klage til Skatteetaten dersom du mener boligverdien er feil.

Faktura
Eiendomsskatten blir delt i to terminer, april og oktober med forfall 20. mai og 20. november.