Det har vært rettet oppmerksomhet mot brannsikkerhet i boliger bygget av Trysilhus Flerfamilie AS. Selskapet har bygget boliger i en rekke kommuner, blant dem Sande og Holmestrand.

I første halvdel av oktober avholdt kommunen et møte med Trysilhus der selskapet ble bedt om å redegjøre for hvordan de ivaretar brannsikkerhet generelt og hvordan den er ivaretatt i utvalgte boligprosjekter. Kommunen varslet samtidig at det kunne bli aktuelt å gjennomføre tilsyn. Tilsyn er en kontroll av om regelverket er fulgt.

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som beskriver et foretaks seriøsitet og kompetanse. Da Direktoratet for byggkvalitet varslet at den sentrale godkjenningen til Trysilhus kunne bli trukket, grunnet alvoret i avvik som har blitt avdekket av Asker, Røyken og Bærum kommuner, fikk Trysilhus fem dager på seg for å komme med en fullstendig oversikt over hvilke boliger i Sande og Holmestrand som kan forventes å ha samme feil i brannsikring som er avdekket andre steder. Kommunen ba også om en fremdriftsplan for hvordan feil skal rettes.

Redegjørelse fra Trysilhus

Redegjørelsen fra Trysilhus kom innen fristen og er offentlig tilgjengelig. Du finner den her. 

Redegjørelsen viser at brannprosjektering er i tråd med regelverk og praksis i Jernbanegata i Sande. Wingejordet og Kirsebærhagan i Sande vurderes å være i tråd med regelverk og praksis da de ble bygd, men en egen rapport skal gi endelig svar og avdekke om det er nødvendig å gå inn med tiltak. For Hagebyen og Skafjellgrenda i Sande og Blåklokken, Nattfiolen og Thorshaugtunet i Holmestrand blir det gjennomført ny brannprosjektering. Det vil si at brannsikringen blir vurdert på nytt. Basert på erfaring fra lignende prosjekter kan det være aktuelt å gå inn med nye brannsikringstiltak. Samtidig opplyser Trysilhus at det ikke er fare for mennesker som bor i disse boligene nå. Trysilhus har også vært i kontakt med alle berørte sameier.

Fremgangsmåten, der Trysilhus fremlegger redegjørelse for status i boligprosjekter og plan for retting, har vært presentert for Direktoratet for byggkvalitet. Direktoratet anså at fremgangsmåten var hensiktsmessig i en sak med dette omfanget.

Direktoratet for byggkvalitet har senere trukket den sentrale godkjenningen, og nå behandles en ny søknad om sentral godkjenning. På direkte spørsmål fra kommunen om hvorvidt situasjonen tilsier at søknader fra Trysilhus skal settes på vent, melder direktoratet at det ikke er nødvendig.

Trysilhus skal nå ha fått utarbeidet rapport for Wingejordet og Kirsebærhagan og ny brannprosjektering for Hagebyen, Skafjellgrenda, Blåklokken, Nattfiolen og Thorshaugtunet. Konkret fremdrift for retting legges med utgangspunkt i rapporter og prosjektering.

Kommunen avholder nytt møte med Trysilhus om et par uker der retting av avvikene, fremdrift og godkjenning av omprosjektering blir tema. Vi vil også vurdere behov for tilsyn fra vår side.

Kontakt

Har du eller sameiet ditt spørsmål til Trysilhus, kan du ta kontakt med konstituert konsernleder Geir Olai Joranger på 970 19 156.