Foreløpig regnskap 2017 for Sande kommune er i dag avlevert med et positivt netto driftsresultat på 12,2 mill. kr (1,8 % av driftsinntektene).

Netto driftsresultat er den indikatoren som best beskriver kommunens økonomi og bør normalt ligge over 1,75 %. Revidert budsjett hadde et negativt resultat på 0,4 %. Netto driftsresultat er dermed 15,1 mill. kr bedre enn budsjettert. De samlede driftsinntektene er på 696,8 mill. kr. Bundne midler skal etter regelverket settes av på fond i forbindelse med regnskapsavslutningen. Det er avsatt 8,6 mill. kr til bundne fond og benyttet 15,0 mill. kr fra bundne fond i 2017. Regnskapsmessig mindreforbruk er på 12,4 mill. kr.

Hovedforklaringene til resultatet i 2017 er følgende:

  • Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er ca. 8,0 mill. kr bedre enn budsjettert.
  • Det er mindreutgifter på netto finansposter som føres sentralt med ca. 0,2 mill. kr.
  • Sektorene har et samlet mindreforbruk på ca. 1,7 mill. kr i 2017 inkl. fonds og andre statlige overføringer. Resultatet for sektorenes netto driftsregnskap fordeler seg slik:
  1. Administrasjon inkl. folkevalgte organer     - 0,2 mill kr
  2. Kultur og oppvekst                                     + 2,6 mill kr
  3. Helse og velferd                                          - 2,9 mill kr
  4. Teknisk                                                       + 2,3 mill kr
  5. Fellesposter                                                 10,6 mill kr

Rådmannen viser til årsberetningen for 2017 for en nærmere analyse og forklaring av regnskapstallene. Resultatet for 2017 er resultat av flere års omstillingsarbeid, en nøktern og effektiv organisasjon og god budsjettdisiplin. Rådmannen poengterer viktigheten av at vi i forbindelse med kommunereformen greier å opprettholde fokuset på omstilling, nytenking og tilbakeholden pengebruk.

Regnskap og årsberetning skal behandles i kommunestyret 12. juni 2018

Foreløpig regnskap for 2017