Formannskapets enstemmige vedtak i møte 19.04.2017, sak 9/17:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsetter formannskapet planprogram for områderegulering inkl. parallell detaljregulering for Hanekleiva Næringsområde delområde 2 (HK-N2), datert 27.01.2017.

Bakgrunn for saken

Planen utarbeides av grunneierne til området, etter avtale og på vegne av Sande kommune.  Planarbeidet er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4 Generelle utredningskrav og Forskrift om konsekvensutredninger. I henhold til pbl. §4-1 skal det for alle reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram som ledd i varsling av oppstart. Hoveddelen av området er konsekvensutredet i forbindelse med tidligere kommuneplanarbeidet. Planprogrammet har avklart hvilke utredningsprogram og utredningstemaer som skal gjennomføres.

Hensikten med planprogrammet

Hensikten med planprogrammet er å beskrive formål med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere samt opplegg for medvirkning, især for grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet skal også beskrive hva som skal utredes i planfasen med valg av alternativer, tema og metoder. Definerte utredninger skal ha relevans for behandling og vedtak av planen.

 

Forholdet til overordnede planer

Det foreslåtte planområdet er på ca. 362 da. Ca. 295 da. er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsvirksomhet. Det øvrige arealet er avsatt til LNF-område. Hensikten med planarbeidet er en områderegulering i tråd med gjeldende kommuneplan, dvs. næringsbebyggelse for industri-, lager- og kontorvirksomhet. Sande kommune tilbyr at detaljregulering kan skje parallelt med områderegulering, og at prosjektering for byggesak kan skje parallelt med detaljregulering, slik at rammesøknad kan sendes straks etter at detaljregulering er vedtatt.

 Vedlegg: