Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-11 og 12-12 vedtok kommunestyret den 13.02.2018 i KST-sak 2/18, 3/18 og 4/18 områdeplan for Hanekleiva næringsområde øst, del II – planID 20160005, med to parallelle detaljreguleringsplaner – planID 20170005 og 20170006.

Planoversikt 

Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:

Plankart og reguleringsbestemmelser, Planbeskrivelse, Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), KST-sak

Klageadgang

Det kan klages på kommunestyrets vedtak. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal være mottatt innen 16.03.2018. Klagen sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen. Klageadgangen reguleres av plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI

Krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold. 

Planene kan også ses på servicekontoret i rådhuset.