Formannskapet vedtok 7. juni en mindre endring av detaljreguleringsplan Hanekleiva næringsområde øst fase 1, med tilhørende bestemmelser.

Vedtaket og sakens dokumenter kan leses her,  eller på servicekontoret i Sande rådhus.

Det kan klages på vedtaket etter plan- og bygningsloven §12-14 og §1-9, og forvaltningsloven kap. VI.  Klagefristen er 3 uker, og klagen skal være mottatt innen 13. juli. Klagen sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som ønskes, og hvilke grunner man har for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune.