Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok formannskapet den 11.09.2018 i PS-sak 0041/18 en endring av områdeplan for Sande sentrum med tilhørende bestemmelser. Grunneiere, rettighetshavere, naboer er tidligere blitt varslet pr. brev/e-post. Den mindre endringen av detaljreguleringsplanen kunngjøres i Sande avis, og kan også leses på Servicekontoret i Sande rådhus.

 

  • Saken med trykte dokumenter hentes direkte opp fra kommunesiden, sak: PS 0041/18

Klageadgang:

Formannskapets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-14 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 12.10.2018.
En eventuell klage skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til . Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold.