Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok formannskapet den 18.06.2019 i PS-sak 0024/19 en endring av rundkjøring ved Østbygdaveien. Grunneiere, rettighetshavere, naboer er tidligere blitt varslet pr. brev/e-post. Den mindre endringen av områdeplanen kunngjøres i Sande avis, på kommunens hjemmeside og kan også leses på Servicekontoret i Sande rådhus.

Klageadgang
Formannskapets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-14 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 10.08.2019.
En eventuell klage skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til . Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold.