Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtok formannskapet den 18.06.2019 i PS-sak 0023/19 Endring av detaljreguleringsplan – Bolstadgata 16 – PlanID 20110013. 

Vedtaket medfører fastsettelse av maks. mønehøyde kote + 47,7 og maks. gesims kote + 44,2 for nybygget innenfor delfelt LAA2 – formål kombinert landbruk/forsamlingslokale.

Klageadgang
Formannskapets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven § 12-14 og § 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. En eventuell klage skal være mottatt innen 03.09.2019. Klagen skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold.