Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtok formannskapet den 12.11.2019 PS-0035/19 endring av detaljert reguleringsplan for Tandbergåsen sydvest – PlanID 20130001.

Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-14 vedtas endring av detaljert reguleringsplan for Tandbergåsen sydvest – PlanID 20130001.

2. Planendringen medfører en mindre grensejustering mot detaljregulering for Tandbergåsen - PlanID 713014.

Saken med trykte dokumenter hentes direkte opp fra kommunesiden, sak: PS 0035/19: https://innsyn.sande-ve.kommune.no/motekalender/motedag/80050192/sak/80053692

Det kunngjøres i Sande avis i uke 47, dokumenter kan også leses på servicekontoret i Sande rådhus.

Klageadgang

Formannskapets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven § 12-14 og § 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 11.12.2019. Klagen sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som ønskes og hvilke grunner som anføres for klagen.

Krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold.