Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret den 05.02.2019 PS-0001/19 detaljregulering av boliger - Klevjerhagen sentrum – PlanID 20160004.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor eiendom 66/146 i Klevjerhagen. Som del av planen skal det etableres nytt fortau langs Klevjerveien og Gutugata, ny felles innkjøring til boligområdet og idrettsområdet, samt oppgradering av eksisterende busslomme og nytt leskur.

Saken med trykte dokumenter kan hentes på rådhusets Servicekontor eller ses ved å trykke på denne linken.

Grunneiere, rettighetshavere og naboer varsles pr. brev/e-post. Det kunngjøres i Sande avis i uke 7.

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven § 12-12 og § 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en klage skal være mottatt innen 07.03.2019. Klagen sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til .

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som ønskes og hvilke grunner som anføres for klagen.

Krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold.