Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 07.05.2019 i KST-sak 0023/19 detaljert reguleringsplan for Wingejordet nord – planID 20160002 med tilhørende bestemmelser, og aktuelt areal tilknyttet Wingejordet.

Sakens dokumenter finner du på følgende lenke til saken:  https://innsyn.sande-- ve.kommune.no/motekalender/motedag/80050092/sak/80053502

Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:
- Plankart og reguleringsbestemmelser
-
Planbeskrivelse, illustrasjonsplan, notat og stabilitetsvurderinger
-
Samlet saksfremstilling – KST sak

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 06.06.2019. En eventuell klage skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til . Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold. Detaljreguleringsplanen ligger også til innsyn på Servicekontoret i rådhuset.