Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret den 20.03.2018 KST-sak 0018/18 detaljreguleringsplan for Skarsløkka – fyllingsområde for rene naturlige masser med støyvoll – planID 20170001.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for at det skal kunne deponeres rene naturlige masser i planområdet fra nærliggende næringsområder og anlegg.

Planoversikt er tilgjengelig på:

Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:

  • Saksfremlegg, plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og utredninger inkl. fagrapporter.

Klageadgang

Det kan klages på kommunestyrets vedtak etter plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, og  forvaltningsloven kapittel VI. Klagefristen er 3 uker, og en klage skal være mottatt innen 26.04.2018. Det klages til fylkesmannen, men klagen skal sendes til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande i Vestfold, eller via e-post til . Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som ønskes, og hvilke grunner det er for klagen.

Krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. postboks 300 3071 Sande i Vestfold.