Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret den 12.06.2018 KST-sak 0040/18 detaljreguleringsplan for Sandehallen barnehage og idrettspark – planID 20170003.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å etablere en ny 10 avdelings barnehage ved Sande videregående skole, samt utvide idrettshallen med tilbygg på ca. 5 000 m2. I tillegg skal tilhørende anlegg slik som energianlegg, renovasjon, parkering, kjørevei, arealer for idrett og lek vises og kvalitetssikres gjennom planarbeidet.

Planmaterialet er tilgjengelig på:

Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:

  • Saksfremlegg, Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og utredninger inkl. fagrapporter. 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 23.07.2018. En eventuell klage skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold.