Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 13.02.2018 i KST-sak 5/18 detaljert reguleringsplan for Hanekleiva pukkverk – planID 20150001 med tilhørende bestemmelser, og aktuelt areal tilknyttet Hanekleiva.

Sakens dokumenter finner du på kommunes hjemmeside. 

 Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:

  • Plankart og reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • Samlet saksfremstilling – KST sak

Klageadgang

Det kan klages på kommunestyrets vedtak. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal være mottatt innen 16.03.2018. Klagen sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen. Klageadgangen reguleres av plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI

Krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold.

Planen kan også ses på servicekontoret i rådhuset.