Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 24.09.2019 i KST-sak 0051/19 detaljert reguleringsplan for Flatåsen 3 – planID 20150009 med tilhørende bestemmelser og aktuelt areal.

Sakens dokumenter finner du på følgende lenke til saken:  https://innsyn.sande-ve.kommune.no/motekalender/motedag/80050112/sak/80055022 

Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:

  • Plankart og reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse og illustrasjonsplan
  • Samlet saksfremstilling – KST sak

Klageadgang:
Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 24.10.2019. En eventuell klage skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold. Detaljreguleringsplanen ligger også til innsyn på Servicekontoret i rådhuset.