Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 24.10.2017 i KST-sak 58/17 detaljert reguleringsplan for Bergbakken – planID 20150008 med tilhørende bestemmelser, og aktuelt areal tilknyttet Bergbakken.

Sakens dokumenter finner du på her.  

Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:

  • Plankart og reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • Samlet saksfremstilling – KST sak

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 24.11.2017. En eventuell klage skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til . Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold. Detaljreguleringsplanen ligger også til innsyn på Servicekontoret i rådhuset.