Vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan for Hanekleiva næringsområde del 1 – planid 20140010 og 20160001

Klikk på kartert for større versjon

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok formannskapet den 21.11.2017 i PS-sak 0046/17 en mindre endring av detaljreguleringsplan Hanekleiva næringsområde del 1, med tilhørende bestemmelser. Grunneiere, rettighetshavere, naboer er tidligere blitt varslet pr. brev/e-post. Den mindre endringen av detaljreguleringsplanen kunngjøres i Sande avis, på kommunens hjemmeside og kan også leses på servicekontoret i Sande rådhus.

Klageadgang 

Formannskapets vedtak kan etter plan- og bygningsloven §12-14 og §1-9, og forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal være mottatt innen 22.12.2017. Klagen skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til . Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som ønskes, og hvilke grunner det er for klagen.

Krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold.