Kommunestyret vedtok den 12.06.2018 KST-sak 0039/18 Byromsplan for Sande med tilhørende gjennomføringsstrategi. Arkivsak 17/1651.

Hensikten med byromsplanen og gjennomføringsstrategien er å tilrettelegge for utvikling og fortetting av sentrumsområdet i Sande, samtidig som det sikres opparbeidelse av fellesområder med gode kvaliteter for lek, uteopphold og rekreasjon.

Byromsplanen og gjennomføringsstrategien skal gi kommunen virkemidler for å tilrettelegge for at private utbyggingsprosjekter kan løse deler av sine arealkrav til lek- og uteoppholdsareal gjennom å bidra forholdsmessig inn i offentlige uteoppholdsrom i sentrum.

Byromsplanen viser prinsipper og forslag til hvordan utvalgte, sentrale, offentlige rom i Sande kan utvikles. Gjennomføringsstrategien viser hvordan tiltakene kan realiseres.

Byromsplanen kan ikke påklages.

 Planmaterialet er tilgjengelig på:

Planmaterialet består av følgende informasjon:

  • Saksfremlegg, Byromsplan for Sande og Kommunal gjennomføringsstrategi.