Det vises til tidligere varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ovennevnte planområde.

For å få en hensiktsmessig veitrasé fram til planområdet har det vist seg nødvendig å utvide planområdet noe mot vest i nordenden av Hans Kr. Evensens vei. Det har videre vist seg hensiktsmessig å medta «smett» mellom Furulia 31 og 33 for en eventuell beredskapsadkomst til B2. Nevnte utvidelser er vist på vedlagte plankart, markert med rød sirkel, og på utsnitt.

Utvidet varsel er lagt ut på kommunens hjemmesider:
www.sande-ve.kommune.no under «Kunngjøringer» og kan også ses i resepsjonen i Rådhuset.

Eventuelle merknader til nevnte utvidelse av planområdet kan rettes til:

Arkitektgruppen Drammen AS
v/ Svein Arne Lerkelund
Torgeir Vraas plass 6
3044 Drammen
Tlf: 32 26 55 80
E-post:

Frist for merknader og innspill til planarbeidet er 05.07.2019
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

INFORMASJONSMØTE:

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om planarbeidet så langt det har kommet. Møtet vil trolig bli avholdt tidlig høst 2019 i kantina på rådhuset. Nærmere informasjon om tid og sted vil bli kunngjort i Sande avis og på kommunens nettsider i god tid før møtet.