VARSLING AV UTVIDET PLANOMRÅDE IFM REGULERINGSARBEID FOR WINGEJORDET NORD, GNR./BNR. 18/25 SANDE KOMMUNE.

Det varsles utvidelse av planområde for pågående reguleringsplanarbeid. Forslagsstiller vil være Sande Eiendomsutvikling AS i samarbeid med Plan23 AS.

 

Hensikten med utvidelsen er å opparbeide den delen av gnr/bnr 18/25 som er avsatt til Grønnstruktur – turdrag i områdereguleringsplan for Sande sentrum. Sammen med tilsvarende regulerte arealer langs Sandeelva, videre nordover, ønskes det opparbeidet som grøntområde med plasser for lek, opphold og gangforbindelser. Boligen på tomten skal ikke endres.

Innspill til planarbeidet sendes til Plan23 AS v/Øyvind Ekker, Åsengata 4C, 0480 Oslo eller innen 3. mai. Plan23 kan kontaktes på telefon 992 64 277.