Frist for å sende inn skriftlige tilbakemeldinger til oppstartsvarselet er 03.02.2017

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS, på vegne av Sande kommune og Nordre Jarlsberg Brygge AS, ønsker å utvide det tidligere varslede planområdet for revisjon av gjeldende områderegulering og detaljreguleringer/bebyggelsesplaner for Nordre Jarlsberg Brygge med tilliggende areal nord for fylkesveien.

Planområdet

Planområdet
Figuren på side 2 viser planområdets avgrensning med en stiplet linje. Planområdet har en størrelse på ca. 570 000 m2. Planområdet vil kunne bli nedjustert ved utarbeidelse av planen.

Hensikten med planarbeidet
Oppstart av planarbeidet ble først varslet i april 2016. Det er nå vurdert at det er behov for et større planområde i sjøen for regulering av småbåthavn.

Det skal utarbeides en ny områderegulering for hele området slik at boligarealer, utnyttelse, lekearealer, grønnstruktur, atkomstveier, parkering m.m. ses på helhetlig.

I tillegg skal det foretas revisjon av gjeldende detaljplaner/bebyggelsesplaner for Utsikten, Hagebyen og Marinaen. For delområdene Midtbyen og «Hotellet» skal det utarbeides ny detaljreguleringer. Det henvises til varsling i april for flere detaljer om planarbeidet.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sande kommune v/ Henrik Langum på telefon 33 78 70 63 eller e-post  eller Norconsult AS v/Aase Marie Hunskaar på telefon 454 01 792 eller ved e-post til .

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig til Sande kommune v/Arealplan v/Henrik Langum, Postboks 300, 3071 Sande eller som e-post til 
.

Frist for å sende inn skriftlige tilbakemeldinger til oppstartsvarselet er 03.02.2017. Merkes” Merknad til varsel om oppstart – Områdeplan NJB”.

Videre saksgang
Endring av planområdet vil også varsles på kommunens nettside og i Sande Avis.

Hvis du har mottatt denne varslingen ved brev, men ønsker at framtidig kommunikasjon skal skje ved e-post, ber vi om at tilbakemelding på dette gis til  med kopi til .

Etter at meldingsfristen er ute, vil planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Sande kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen, vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.