I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågåendearbeid med detaljregulering for Klevjerhagen sentrum.

Hensikt med utvidelsen:

Opprinnelig planområde er vist med sort, stiplet strek. Utvidet planområde er vist med rød, stiplet strek.
Utvidelsen i nord skal tilrettelegge for at eksisterende avkjørsler i området koordineres. Nytt boligområde og idrettsanlegget skal ha felles adkomst fra Klevjerveien. Eksisterende adkomst til idrettsanlegget fra Gutugata opprettholdes som i dag.
Utvidelsen i sør langs Klevjerveien og langs Gutugata skal tilrettelegge for trafikksikkerhetstiltak, detvil si fortau/gang-sykkelvei samt ivaretakelse av frisikt i kryss og avkjørsler.

Innspill:
Da oppstart av planarbeid med tilhørende forhandling om utbyggingsavtale tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet. Varsling om utvidet planavgrensning sendes til parter som anses berørt av planarbeidet, samt regionale høringsinstanser og
offentlige organisasjoner/foreninger.

Spørsmål om planarbeidet eller innspill til dette stilles til:

Stener Sørensen AS v/Ylva Hindhamar
Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen
E-post:
Tlf: 32 26 44 70

Frist for innspill til planarbeidet er onsdag 1.august 2018