I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-8 varsles om reguleringsendring innenfor delfelt LAA2 i ovenfornevnte plan i Sande kommune.

Tiltakshaver er Brunstad Kristelige Menighet Drammen, og plankonsulent er Spir Arkitekter AS.
Formålet med reguleringsendringen er å få fastsatt byggehøyder innenfor areal avsatt til kombinert landbruk og forsamlingslokale (LAA2). Gjeldende reguleringsplan har ingen angitte byggehøyder innenfor området.  Byggehøyden søkes nå fastsatt til maks. møne kote+ 47,7 og maks gesims kote+ 44,2.
Endringen omfatter kun fastsettelse av byggehøyder, og vil ikke gå utover øvrig innhold i planen. Endringen vil ikke ha negative konsekvenser for viktige natur – og friluftsområder. Kommunen har derfor anbefalt at det legges opp til en forenklet reguleringsprosess etter Pbl. § 12-14, 2. og 3. ledd.
Planområdet
Endringene gjelder innenfor delfelt avsatt til kombinert landbruk og forsamlingslokale, LAA2. Avgrensning av planområdet er vist med sort stiplet linje på kartutsnitt av gjeldende reguleringsplan over.
Bakgrunn for reguleringsendringen
Da gjeldende reguleringsplan ikke har konkrete høydebestemmelser, ble det søkt om dispensasjon fra de generelle byggehøydene i plan- og bygningsloven i forbindelse med rammesøknad for oppføring av nytt flerbruksbygg på Bolstad i 2018. Vedtaket ble påklaget og Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak. Fylkesmannen anbefalte at endring av byggehøyder burde gjennomføres som en reguleringsendring.
I tråd med anbefaling fra Fylkesmannen settes det nå i gang reguleringsendring innenfor delfelt LAA2, med hensikt å få fastsatt konkrete byggehøyder.
Saksgang
Oppstart varsles hjemmelshavere, naboer og berørte offentlige og private instanser med brev. I tillegg kunngjøres planarbeidet i Sande avis, og på nettsidene til Sande kommune.
Mottatte innspill og merknader med forslagsstillers kommentarer blir sendt fagetaten for vurdering av videre saksgang. Eventuelle merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeidelse av forslag til endret reguleringsplan.
For uttalelse i saken, informasjon eller oversendelse av øvrig planmateriale, kontakt Spir Arkitekter AS v/ Chamilla Reiersdal på e-post eller mob.nr. 928 66 777, innen 18.04.19