I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 og 12-8 varsles det om reguleringsendring av deler av veianlegg ved Østbygdaveien ved Klokkerjordet i Sande sentrum. Forslagsstiller er Sande kommune.

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr. 117/2, 118/1, 119/1, 9943/1, 9945/1 og 9945/2, som vist på kartutsnittet under.

Endringen omfatter mindre justeringer av grenser mellom gjeldende samferdselsformål, samt mellom samferdselsformål og landbruksformål. Endringene vil ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder, og vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Kommunen har anbefalt at det legges opp til forenklet planprosess etter pbl. 12-14, 2. og 3. ledd.

Hensikten med reguleringsendringene er justering av samferdselsarealer for å tilrettelegge for sikker undergang for gående og syklende under veianlegget, ny atkomst til Bøplassen samt tilstrekkelig areal for anlegg og rigg i en randsone langs veianlegget. Behovet for endringene har fremkommet gjennom detaljprosjekteringen av anlegget. Forslaget innebærer ikke endringer i reguleringsbestemmelsene.

Områderegulering for Sande sentrum avsetter området til veg, annen veggrunn teknisk, fortau, LFNR-område samt anleggs- og riggområde. En mindre del av planavgrensningen er uregulert. 

Innspill og spørsmål rettes til

WSP ved Marte Vidje, Fred. Olsens gate 1, Pb. 185 Sentrum, 0102 Oslo, eller epost , telefon 99 63 47 48. 

Frist for innspill: 31.05.2019