I medhold av PBL § 12-8 varsles det herved om oppstart planarbeid. Hensikten er å fremme forslag til endring av reguleringsplan i henhold til § 12-14 for de områdene som er vist på kartutsnittet. De varslede planområdene omfatter del av 114/7, 120/12, 121/3 og 9319/1 og utgjør samlet ca. 16 daa.

Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende reguleringsplan for krysset Hans Kristian Evensens vei/FV 319 Sandebuktveien fra T-kryss til rundkjøring.

Bakgrunn for reguleringsendringen er at rundkjøring medfører økt arealbehov for veianlegget.

Planen omfatter tilpassing av Sandbuktveien og Hans K. Evensens vei inn mot ny rundkjøring. Omlegging av Glimmerveien med tilrettelegging for kryssende og langsgående gang- og sykkelvei. Dette medfører at eks. bussholdeplass flyttes noe mot nord-vest i tråd med gjeldende reguleringsplan.

Deler av planområdet omfattes av eksisterende reguleringsplaner. Dette gjelder «Skafjellåsen 5», vedtatt: 09.09.2015 og «Sande videregående skole», vedtatt 08.12.1976.

Ny reguleringsplan vil erstatte eksisterende reguleringsplaner for de aktuelle områder.

Endelig planavgrensning vil vurderes som en del av planprosessen.

Planen vurderes til ikke å utløse krav om planprogram eller konsekvensutredning.

Planarbeidet utføres av Siv. Ing. Stener Sørensen AS på vegne av tiltakshaver Sande kommune.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Siv. Ing. Stener Sørensen AS v/Einar Engh
Tlf: 32 26 44 70
E-post:

Merknader og synspunkter som kan være av betydning for det videre planarbeidet sendes innen 09.07.2018 til:

Siv. Ing. Stener Sørensen AS, Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen v/ Einar Engh, eller e-post:

VARSEL OM OPPSTART FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE

I henhold til PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet endring av reguleringsplan. Behovet for en slik utbyggingsavtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:

SANDE KOMMUNE
Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold
E-post:

Frist for kommentarer og innspill til utbyggingsavtalen er 09.07.2018.