I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Arkitektkompaniet AS på vegne av H Hannevold Transport AS oppstart av planarbeid med detaljregulering for Hanekleiva masseoppfyllingi i Holmestrand kommune, gnr/bnr. 113/2,3, Sande kommune gnr/bnr. 12/1 og gnr/bnr. 14/3.

Planområdet er på ca. 180 daa. Området ligger syd/øst for Hanekleiva, nord i Holmestrand kommune og sør/øst i Sande kommune, E18 går i tunnel under planområdet. I Sande kommune har planen PlanID 20170002.  I Holmestrand har den PlanID 2017045.

Endelig planavgrensning vil bli fastsatt som en del av reguleringsprosessen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes via e-post:  eller til Arkitektkompaniet AS, Gamle kirkeplass 7, 3019 Drammen, innen 09.10.2017

Alle mottatte dokumenter blir sendt Holmestrand og Sande kommune sammen med planforslaget.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Arkitektkompaniet AS v/Anita Malmer Solli tlf: 31 00 18 00 eller på e-post til