Nordre Jarlsberg Brygge AS gir iht. plan- og bygningslovens § 12-3 og § 12-8 melding om at følgende detaljreguleringsarbeid blir satt i gang i Sande kommune:

Planområdet vil bli foreslått regulert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, småbåtanlegg (marina), friområde og lekeplass, veiareal, parkeringsplasser, kyststi (gangareal) og badeområde. Planområdet omfatter gnr/bnr. 126/5, 125/17, 125/24, 125/113, 121/10.

Det varsles samtidig oppstart av forhandling av utbyggingsavtale, som en del av planarbeidet.

Planområdet er i dag regulert til bolig, friområder og marina, med de samme formål i gjeldende kommuneplan (2014-2026). Det planlegges ca. 100 boliger som småhusbebyggelse, samt lekeplasser, offentlige fri- og badeområder og kyststi langs sjøkanten. Marina planlegges utvidet fra gjeldende regulering 700 plasser for småbåter til ca. 1000 plasser. Detaljplanen for Solodden inngår også i Områdeplanen for Nordre Jarlsberg Brygge. Begge planer forventes lagt ut på offentlig høring i første halvår 2020. Naboer og organisasjoner blir varslet med eget brev.

Merknader eller spørsmål til planarbeidet sendes innen 10.11.2019, til: Paal Sørensen, VISTA Utredning AS, Bernhard Getz gt 3, 0165 OSLO, tlf. 97473096.E-post: