I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det med dette om oppstart av privat detaljert reguleringsplan for Skafjellåsen boligområde, felt B-2 i Sande kommune, PLANID 20180003.

I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det med dette om oppstart av privat detaljert reguleringsplan for Skafjellåsen boligområde, felt B-2 i Sande kommune, PLANID 20180003. Forslaget skal også medta fremtidig gang- og sykkelvei fra planområdet fram til Fv. 319 – Sandebuktveien ved Dunihagen og ev. noen boliger her. Området omfatter del av eiendommene g/bnr. 111/2, 112/1, 113/1, 114/1, 114/7, 115/1, 115/2, 115/3, 115/7, 115/9, 115/17, 116/1, 116/3, 116/10, 116/17. Forslag til avgrensning av planområdet er vist på vedlagte kart. Avgrensning av planområdet kan bli noe justert under reguleringsarbeidet. Tiltakshavere er grunneiere til området representert ved Trysilhus Areal AS, Btriva AS og Sande Utvikling AS. Det foreslåtte planområdet er på ca. 440 da. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan etableres en variert boligbebyggelse innenfor felt B-2 inkludert teknisk infrastruktur, lekearealer, friområder osv. som kreves i den forbindelse. I henhold til kommuneplanen skal det legges opp til en utnyttelse på mellom to og fire boliger pr. dekar. Planen skal også ivareta mulighetene for en fremtidig utvikling av områdene lenger nord, angitt med betegnelsen H810_1 i kommuneplanen. I den forbindelse skal det vurderes mulighetene for å sammenknytte og videreføre teknisk infrastruktur, kollektivtrafikk, gang-/ sykkeltrafikk, grønnstruktur, stier og løypenett mv. En mindre del av arealene innenfor H810_1 er foreslått medtatt i dette planforslaget for bl.a. å få etablert hensiktsmessige traseer og områder for ovennevnte infrastruktur mv. Det er også medtatt en liten del av LNF-områder ved Dunihagen/ Eikeli for å vurdere alternative traseer for gang- og sykkelvei, ev. kombinert med noe boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende bebyggelse her.

Planarbeidet er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4 Generelle utredningskrav og Forskrift om konsekvensutredninger. For B-2, H810_1 og for gang- og sykkelvei fram til Dunihagen vurderes planforslaget å være i henhold til gjeldende kommuneplan. Ved Dunihagen vil planforslaget trolig berøre en liten del av LNF-områder for å få fram gang- og sykkelveien. Planforslaget forutsettes å være i samsvar med gjeldende kommuneplan i tilstrekkelig grad til at det ikke vil være behov for konsekvensutredning og/ eller planprogram. 
Referat fra oppstartsmøte kan leses på Servicekontoret i Sande rådhus, eller ved å rette en forespørsel til Arkitektgruppen Drammen AS.

Det kunngjøres også i Sande avis, samt på kommunens Servicekontor Sande rådhus.

Merknader til det igangsatte planarbeidet/ planprogrammet kan rettes til:

Arkitektgruppen Drammen AS v/ Svein Arne Lerkelund
Torgeir Vraas plass 6
3044 Drammen
Tlf: 32 26 55 80
e-post:

 Frist for merknader og innspill til planarbeidet er 19.11. 2018
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

VARSEL OM OPPSTART AV FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE:
I medhold av Plan- og bygningsloven kapittel 17 varsles det med dette om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for ovennevnte område. Utbyggingsavtalen vil kunne omhandle grøntstruktur, teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp, el.forsyning, energiløsninger, energidistribusjon mv.

 Merknader til forhandlinger om utbyggingsavtale kan rettes til:
Sande kommune
Postboks 300
3071 Sande
Tlf: 33 78 70 00
e-post:

 Frist for merknader er 19.11. 2018