I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Sandehallen Barnehage og idrettspark, Sande kommune. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Tiltakshaver:

Tiltakshaver er HK-72 Sande.

Planområdet:

Planområdet ligger på Skafjellåsen i Sande kommune. Planen vil kunne omfatte to ulike områder. Hovedområdet ligger ved Sande Idrettshall. Dette er markert som planområde 1 på kartet nedenfor. I tillegg vil det kunne bli aktuelt å endre reguleringsplanen for krysset mellom fv. 319 (Sandebuktveien) og Hans K. Evensens vei. Dette er markert som planområde 2 på kartet nedenfor.

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte i Sandehallen mandag 26. juni kl. 20.30.

Les hele varselsbrevet.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 10. juli 2017 rettes til:

Rambøll Norge AS
Avd. Plan og Arkitektur
Postboks 383, 1601 Fredrikstad
og/eller e-post: