I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for område BN3 innenfor «Områderegulering for Hanekleiva Næringsområde øst fase II», med planID 20160005.
Avgrensning av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. Planområdet omfatter deler av eiendommene gbnr -11/1 og 8/1 og deler av tilgrensende nyetablert vei. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer av planavgrensningen.

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å regulere området i tråd med nylig vedtatt områdeplan. Området er i gjeldende plan avsatt til næringsbebyggelse, og regulert utnyttelse, høyder og terrengkoter er angitt i områdeplanen. Detaljreguleringsplanen vil bygge videre på dette.

Forslagstiller og planlegger

Tiltakshaver er Oreberg Eiendom AS.
Forslagstiller for utarbeidelse av planforslaget er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL.
Beskrivelse
Området ligger i Hanekleiva i Sande kommune i Vestfold. Området er i utgangspunktet avgrenset av Stokkebekken i vest, internvei i sør, LNF-område/skog i nord og nordøst. Planområdet er på ca. 80 daa, eksklusiv areal som reguleres til felles vei og grøntdrag.
Behov for konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1 Planprogram og 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.
Da tiltaket er i tråd med overordnede planer, og tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert ikke til å utløse krav om konsekvensutredning.
Utbyggingsavtale
Det varsles om at det parallelt med planarbeidet, også igangsettes arbeider med utbyggingsavtale tilknyttet planforslaget.

Spørsmål og informasjon
Ved behov kan planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet ettersendes fra forslagstiller v/ Halvorsen og Reine As
For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:
Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen,
Tlf. 32215290, e-post .
Innspill, innsending og frist
Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:
Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen,
Tlf. 32215290, e-post .
For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 21.04.2019