Det ble 2.februar 2017 varslet oppstart av områderegulering for del av eiendommene g/bnr. 12/1, 11/1, 8/1 og 8/6 innenfor Hanekleiva Næringsområde, delområde 2, i Sande kommune. Forslag til avgrensning av planområdet ble vist på kart. Det ble
også varslet at avgrensning av planområdet kunne bli noe justert under reguleringsarbeidet. Hensikten med planarbeidet er en områderegulering i tråd med gjeldende kommuneplan, dvs. næringsbebyggelse for industri-, lager- og kontorvirksomhet.

Det foreslåtte planområdet er på ca. 360 da. I forbindelse med planarbeidet har det fremkommet et behov for en mindre utvidelse av planområdet med ca. 20 m mot nordøst. Utvidelsen vil utgjøre ca. 22 da. Hensikten med utvidelsen er å gi anledning
til deponering av masser fra skogbunnen som blir ryddet på området. Dette vil medvirke til utjevning av høydeforskjeller mot omkringliggende terreng og revegetering av områdene rundt planområdet. Forslag til utvidelse av planområdet er vist på
vedlagte kartskisse. 

Det varsles samtidig om at det kan bli oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for ovennevnte område. Utbyggingsavtalen vil kunne omhandle teknisk infrastruktur som vann og avløp, energidistribusjon mv.

Merknader til den varslede planendringen kan rettes til:
Arkitektgruppen Drammen AS
v/ Svein Arne Lerkelund
Torgeir Vraas plass 6
3044 Drammen
Tlf: 32 26 55 80
e-post:

Frist for merknader og innspill til forslag til planendring er: 15. september 2017

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.