Civitas AS varsler på vegne av Tandbergåsen Sydvest AS endring av reguleringsplan for Tandbergåsen sydvest vedtatt 17.6.2015 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. Endringene kan også innebære grensejustering mot reguleringsplan for Tandbergåsen, PlanID 713014 vedtatt 12.12.1990, sist endret 15.1.2018.  

Endringer av plan vil være som følger, også illustrert i kartskisse nedenfor:

  1. Bestemmelse om høydebegrensning for blokkbebyggelse felt BB, delområde A (jfr. bestemmelse § 3.3, fjerde strekpunkt) endres til: «Maksimal byggehøyde innenfor delområdet skal ikke overskride kote + 64 meter. Innenfor vist byggegrense for et areal på inntil 250 m2 tillates maks byggehøyde kote + 67 meter. Bebyggelsens gesims/mønehøyde skal ikke overskride 13 meter over terreng mot formål BK»
  2. Felles adkomstvei K3 skal vises i planen inn mellom feltet BK og BB.
  3. Felles adkomstvei K3 kan bli justert i posisjon mot vest for direkte innkjøring i parkeringskjeller i felt BB. Dette kan innebære justering av grense mot reguleringsplan for Tandbergåsen med inntil 350 m2.

Nærmere opplysninger om og dokumenter om endringene kan fås ved henvendelse til Civitas v/ Eivind Orre, tlf. 90857531, e-post: . Merknader til endringene i planen kan innen 4. juli 2019 sendes til samme epostadresse eller postadresse Civitas AS, Åslyveien 21, 3170 Sem.