Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 117 bnr 2, gnr 118 bnr 1, 2, F1, 6, gnr 119 bnr 1, 1F8, 2--21, gnr9313 bnr 3, gnr 9319 bnr 1, gnr 9943 bnr 1,gnr 9945 bnr 1 og 2. Utvidelsen innebærer at deler av gnr 119 bnr 5 inkluderes i planområdet, samt at større deler av gnr 199 bnr 6 inngår.

I kartutsnittet er opprinnelig varslet planområde markert med svart, stiplet linje, mens utvidelsen er markert med rød, stiplet linje.

Endring av områderegulering for Sande sentrum ble varslet 28.06.2018. I ettertid har kommunen, som er forslagsstiller, sett behov for å utvide planområdet til å omfatte arealer nordover langs Sandeelva. Hensikten med utvidelsen er å muliggjøre endret arealbruk av dagens skatepark i fremtiden, når denne får ny lokalisering et annet sted i nærheten. Det Store Gule Huset er inkludert i nytt varslingsområde, for å muliggjøre regulering av ny atkomst til dette.

Innenfor planområdet vil det trolig tilrettelegges for over 15 000 m2 til næring og offentlige formål, og faller derfor i utgangspunktet inn under planer som alltid skal konsekvensutredes. Fordi områdeplanen for Sande sentrum ble konsekvensutredet, og endringen først og fremst er endret plassering av formål, har kommunen besluttet at planen ikke skal konsekvensutredes.

Det varsles samtidig at det i forbindelse med detaljreguleringen vil bli fremforhandlet en utbyggingsavtale.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til WSP Norge AS v/ Liv Kaasen, Postboks185 Sentrum, 0102 Oslo eller på e-post innen 28.02.2019

Har du spørsmål, kan du ta kontakt Knut Johansen i Sande kommune, tlf. 481 50 695, e-post:

Varslingsbrev sendt til berørte parter