Det vises til tidligere varsel om oppstart av ovennevnte reguleringsplan. Det har blitt reist innvendinger til at varselet ikke refererte til «Forskrift om behandling av private lovforslag etter plan- og bygningsloven» som trådte i kraft 01.01.2018. Det henvises med dette til nevnte forskrift som kan finnes på denne nettsiden: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950   
 Varsel, Skafjell B2.PNG

Det har også blitt reist innvendinger til at varselet ikke var vedlagt planinitiativet og referat fra oppstartmøtet eller viste til hvor dette var tilgjengelig for innsyn. Opplysninger som skal fremgå av planinitiativet i henhold til forskriften er gitt i tidligere tilsendt varsel. 
 

Referat fra oppstartsmøtet kan leses her:  Referat fra oppstartsmøte - B2 - 03.09.2018.
Referatet kan også ses i resepsjonen i rådhuset eller fås tilsendt på e-post ved henvendelse til Arkitektgruppes Drammen AS.

Eventuelle merknader til ovennevnte opplysninger kan rettes til:
 
Arkitektgruppen Drammen AS
v/ Svein Arne Lerkelund
Torgeir Vraas plass 6  3044 Drammen
Tlf:   32 26 55 80
e-post:  

Frist for eventuelle merknader til ovennevnte opplysninger er 22.02.2019
 
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.