Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 13. juni endring av områderegulering for Sande sentrum, med revidert planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser datert 13.06.17.

Reguleringsendringen omfatter;

  • Revidert områdemodell for felles infrastruktur
  • Veiledende plan for Sandeelva (erstatter krav til detaljregulering)

Rådmannen gis i samråd med kommuneadvokaten fullmakt til å foreta mindre endringer i felles utbyggingsavtale og tinglysingserklæring.

Parkeringshus inngår inntil videre ikke i områdemodellen. Rådmannen gis i oppdrag å utrede planfaglige, tekniske og økonomiske forhold knyttet til framtidig realisering av parkeringshus i Sande sentrum, basert på det grunnlag som framgår av saksframlegg og planbeskrivelse.

Som en konsekvens av kommunestyrevedtaket kunngjøres områdeplanen på nytt med vedtatte reguleringsendringer. I tillegg til formell kunngjøring vil det senere bli sendt eget brev til Vestfold fylkeskommune vedrørende omlegging av fylkesveg rundt Klokkerjordet, samt egne brev til aktuelle utbyggere.

Sakens dokumenter kan lese her, eller på servicekontoret i rådhuset.

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, klagen må være mottatt innen 07.08.17. Klagen skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold.