I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det med dette om oppstart av regulering for del av eiendommene g/bnr. 3/1, 3/3, 3/4, 3/4/35, 4/15, 4/15/1, 4/4,5, 4/8, 4/9 og 4/9/1.

Planen utarbeides av Kjeldaas AS på vegne av grunneiere og Sande skytterlag. Forslag til avgrensning av området og midlertidig adkomst til området er vist på vedlagte kart. Avgrensning av planområdet og omfang av tiltak kan bli noe justert under reguleringsarbeidet.

Planarbeidet er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4 Generelle utredningskrav og Forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet vil avklare hvilke utredningsprogram og utredningstemaer som skal gjennomføres.

I henhold til pbl. § 4-1, skal det for alle reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram som ledd i varsling av oppstart. Det varsles derfor om at planprogrammet nå blir lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet foreslår hvilke temaer som skal utredes og hvordan dette skal gjøres.

Det foreslåtte planområdet er på totalt ca. 200 da. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for deponering av rene masser, etablering av støyvoll langs skytebane og tilbakeføre deponi-arealer til landbruks-, natur- og friluftslivsformål (LNF-område). Samtidig ønskes det å regulere selve skytebanen.

Planprogram finner du her.

Merknader og innspill til det igangsatte planarbeidet/planprogrammet kan rettes til:
Kjeldaas AS
v/ Ola Håvard Hoen
Kløvstadveien 14, 3074 Sande i Vestfold
Tlf: 33 77 97 00
E-post:
Frist for merknader og innspill til planarbeidet er: 15. mai 2017
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

VARSEL OM OPPSTART AV FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE:
I medhold av Plan- og bygningsloven kapittel 17 varsles det med dette om oppstart av forhandlinger om eventuell utbyggingsavtale og gjennomføringsavtale for ovennevnte område og tiltak.
Merknader til forhandlinger om utbyggingsavtale kan rettes til:
Sande kommune
Plan, bygg og samfunn
Prestegårdsalléen 35
Postboks 300
3071 Sande
Tlf.: 33 78 70 00
e-post:
Frist for merknader er: 15. mai 2017