Skolegata 2, 3, 5, 7, 8, 12 og 14, Hagaveien 3 og 15, m.fl. Gnr 119 bnr 2, 4, 6, 7,8, 9, 10, 11, 16, 18, 20 og 21 og deler av bnr 1, 5, 17, 19, 22 og 1F8. Deler av gnr/bnr 117/2, 118/1, 9313/3, 9319/1 og 9945/1.

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn nye skolebygg m.m. i Sande sentrum øst. I tråd med områderegulering for Sande sentrum fremmes det detaljregulering for nye skolebygg, barnehage, aktivitetshus og institusjon (arbeidsmarkedsbedrift). Skolene vil ligge i området der Haga barneskole og Sande ungdomsskole ligger i dag. Det foreslås bebyggelse i 2-4 etasjer og med en utnyttelse på inntil 40% BYA.

Planområdet er på ca 143 daa, og faller i utgangspunktet inn under planer som alltid skal konsekvensutredes. Kravet om konsekvensutredning gjelder imidlertid ikke dersom det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på overordnet plannivå, noe som er tilfelle her siden områderegulering for Sande sentrum er konsekvensutredet.

Det varsles samtidig at det i forbindelse med detaljreguleringen vil bli fremforhandlet en utbyggingsavtale.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til

WSP Norge AS v/ Liv Kaasen, Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo
eller innen 17.08.2017

Har du spørsmål, kan du ta kontakt Knut Johansen i Sande kommune, tlf 481 50 695, e-post: