Formannskapet i Sande vedtok den 13.03.2018 (sak 16/18) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til detaljreguleringsplan for Sandehallen barnehage og idrettspark med aktuelt areal ut til offentlig ettersyn.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-11 legges forslag til detaljert reguleringsplan for Sandehallen barnehage og idrettspark med tilhørende areal ut til offentlig ettersyn. Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for en større utvidelse av idrettshallen, samt bygging av ny 10 avdelings barnehage.

Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale.

Planoversikt

Merknader sendes innen 03.05.2018 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID”.

Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk inkl. Sande kommunes planbestemmelser og retningslinjer tilfredsstilles kan planen vedtas.