Formannskapet i Sande vedtok den 17.10.2017 (sak 37/17) gjennom 1. gangs behandling å legge forslag til detaljreguleringsplan for Hanekleiva pukkverk med tilhørende planområde ut til offentlig ettersyn.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-11 legges forslag til detaljert reguleringsplan for Hanekleiva pukkverk med tilhørende areal ut til offentlig ettersyn. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale.

  • Høringsfristen er fra 08.12.2017. 

Hensikten med planen er å legge til rette for fremtidig drift av en steinforekomst med regional til nasjonal verdi. Planlagt utvidelse mot nord omfatter ca. 70 daa, mens planlagt utvidelse mot sør omfatter ca. 100 daa. Slik sikres Osloregionen inkludert Vestfold og Drammen byggeråstoff med høy kvalitet i et langsiktig perspektiv.

Består av følgende dokumenter:

  • Saksfremlegg
  • Saksprotokoll
  • Plankart  og reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse – ROS

Du finner planens dokumenter her.

Du kan også se planens dokumenter på servicekontoret på rådhuset.

Eventuelle merknader sendes innen 08.12.2017 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk inkludert Sande kommunes planstrategi tilfredsstilles, kan planen vedtas.

https://innsyn.sande-ve.kommune.no/motekalender/motedag/31512/sak/39542