Formannskapet i Sande vedtok den 21.06.2017 (sak 25/17) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til detaljreguleringsplan for Bergbakken med tilhørende planområde ut til offentlig ettersyn. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§12-10 og 12-11 legges følgende planforslag ut til offentlig ettersyn. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale. 

  • Høringsfristen er fra 26.06.2017. til 17.08.2017. 

Hensikten med planen er å regulere et nytt boligområde på totalt ca. 6,5 dekar. Planområdet ligger i Bergbakken i Sande handelssentrum.

Planmaterialet består av følgende dokumenter:

  • Saksfremlegg
  • Plankart og reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • Illustrasjonsskisser for boligprosjektet og gatetun
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse – ROS

Du finner dokumentene her, eller du kan lese de på rådhusets servicekontor. 

Eventuelle merknader sendes innen 17.08.17 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”Detaljregulering for Bergbakken med tilhørende planområde. PlanID 20150008”.

Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk inkl. Sande kommunes planstrategi tilfredsstilles kan planen vedtas.