Formannskapet i Sande vedtok den 21.11.2017 (sak 0050/17) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til detaljreguleringsplan for Skarsløkka deponi og fyllingsområde for rene naturlige masser ut til offentlig ettersyn.

Klikk på kartet for større utgave

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å regulere et oppfyllingsområde for rene naturlige masser på ca. 200 dekar. Skarsløkka ligger plassert rett sørøst for Hanekleiva. Planområdet skal motta tilførsel av rene naturlige masser som transporteres på veg / anleggsvei fra næringsområdene i Hanekleiva.Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale.

Detaljreguleringsplan Skarsløkka,  planID 20170001

Dokumentene kan også sees på Sande rådhus..

Merknader sendes innen 12.01.2018 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk inkl. Sande kommunes planstrategi tilfredsstilles kan planen vedtas.