Formannskapet i Sande vedtok den 12.11.2019 (sak 0036/19) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til detaljreguleringsplan for Hanekleiva næringsområde øst del II – BN 3 - ut til offentlig ettersyn.

Vedtak
1.  Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar formannskapet at planforslaget til detaljregulering av Hanekleiva næringsområde øst fase II BN3 med tilhørende plankart, bestemmelser og planmateriale legges ut til offentlig ettersyn. 

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å regulere en gjenstående del av et områderegulert næringsområde i Hanekleiva på totalt ca. 378,5 dekar.Planområdet for BN 3 er totalt på 101 daa. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale.

Planoversikt med lenke

Planmaterialet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusets Servicekontor og det kunngjøres i Sande avis.

  • Høringsfristen for detaljreguleringsplanen er: fra 21.11.2019 til 03.01.2019.

Eventuelle merknader sendes innen 03.01.2020 til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk tilfredsstilles kan planen vedtas.