Formannskapet i Sande vedtok den 11.09.2018 (sak 0040/18) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til detaljreguleringsplan for Wingejordet nord med tilhørende planområde ut til offentlig ettersyn. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§12-10 og 12-11 legges følgende planforslag ut til offentlig ettersyn. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale.

Hensikten med planen er å regulere et nytt boligområde på totalt ca. 41 dekar med turdrag langs Sandeelva, og bruer over elva. Planområdet ligger vest for Sandeelva i den sør østre delen av Sande sentrum.

  • Planmaterialet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusets Servicekontor og på kommunens nettside (ps 0040/18). Det kunngjøres i Sande avis i uke 38. 
    Høringsfristen er fra 20.9.2018 til 02.11.2018. 

Eventuelle merknader sendes innen 02.11.2018 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader.