Formannskapet i Sande vedtok den 30.04.2019 (sak 19/19) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til detaljreguleringsplan for Flatåsen 3 med tilhørende planområde ut til offentlig ettersyn. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§12-10 og 12-11 legges følgende planforslag ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er fra 09.05.2019. til 24.06.2019.  
 
Hensikten med planen er å regulere et nytt område til fritidsbebyggelse på totalt ca. 51 dekar. Planområdet ligger i Flatåsen ved Sandoveien. Det samlede planmaterialet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusets Servicekontor, og elektronisk på kommunens hjemmeside og i Sande avis.
 
Saken med trykte dokumenter hentes direkte opp fra kommunesiden, sak: PS 19/19

https://innsyn.sande-ve.kommune.no/motekalender/motedag/80050162/sak/80051152


Eventuelle merknader sendes innen 24.06.19 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk inkl. Sande kommunes planstrategi tilfredsstilles kan planen vedtas.