Det vedtatt to nye veinavn på Tandbergåsen sydvest.

Saken ble behandlet i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 23.04.18.

For vei nr. 1 forlenges det eksisterende veinavnet Tandberglia og brukes på den nye delen av veien.

Vei nr. 2 får navnet Spangeloveien etter Barbara Spangelo som drev gården Tømmerås Søndre fra 1930-tallet frem til den ble nedlagt rundt 1970.

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget. Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Se kart.

Se saksfremlegg og vedtak.